Rybárska osada

Ubytovací poriadok

1

Ubytovanie je potrebné vždy telefonicky alebo emailom rezervovať dopredu. Na základe nášho potvrdenia pobytu emailom zaplatíte zálohu, 2-6 dňové pobyty v sume 100,-eur, 7 a viac dňové pobyty v sume 300,-eur do 5 dní prevodom na náš účet alebo v hotovosti. Doplatok do 100% celkovej ceny za ubytovanie uhradiť do 30 dní pred nástupom. Hosť sa preukáže občianskym preukazom alebo pasom a následne je zapísaný v Knihe ubytovaných.

2

Ubytovaný hosť dostane kľúč od chaty, ktorý pri odchode odovzdá majiteľom.

3

Hosť si chatu prevezme a zaplatí určenú kauciu.

4

Nástup na ubytovanie je v deň príchodu od 15:00 hod, uvolnenie chaty je v deň odchodu do 10: hod.

5

Objekt je chránený zabezpečovacím zariadením.

6

Chaty sú vybavené čističkou odpadových vôd a prosíme hostí, aby do WC nehádzali smeti, hygienické vložky, vlhké utierky a pánske ochrany. Na tuhý odpad je určený kontajner pred hlavnou chatou.

7

Kúriť a prikladať do krbu môže len dospelá osoba.

8

Prosíme hostí, aby pri odchode vyniesli smeti, vyčistili krb aj gril.

9

Nočný kľud v Rybárskej osade je od 22:00 hod.

10

Akékoľvek poškodenie, ktoré hosť spôsobí, musí ho zaplatiť.

11

Domáce zviera je povolené len po dohode s majiteľom Rybárskej osady.

12

Zrušenie pobytu zákazníkom:
1) Zrušenie pobytu zákazníkom musí byť Ubytovateľovi oznámené písomnou formou, emailom.
2) V prípade zrušenia pobytu zo strany zákazníka má Ubytovateľ nárok na náhradu škody vo forme STORNO poplatku. Určenie výšky storno poplatku je súčasťou VOUCHERU, ktorý je zaslaný zákazníkovi po uhradení dohodnutej zálohy.
3) Ak bola Ubytovateľovi zo strany zákazníka poslaná záloha prevyšujúca výšku storno poplatku, Ubytovateľ sa zaväzuje zvyšok zálohy po odrátaní storno poplatku vrátiť najneskôr do 14 dní od oznámenia zrušenia pobytu.

13

Zrušenie pobytu ubytovateľom:
V prípade neočakávaných živelných udalostí, resp. nespôsobilosti poskytnúť ubytovanie z vyššej moci, Ubytovateľ má právo zrušiť ubytovanie a vrátiť zákazníkovi celý preddavok.

14

Pri storne objednaného a nami potvrdeného pobytu účtujeme STORNO poplatky v následnej výške:
*) Viac ako 30 dní pred nástupom, ak bola už suma pobytu uhradená je storno poplatok 5,-eur
*) 28 až 21 dní pred nástupom je storno poplatok -30% z celkovej ceny za ubytovanie
*) 20 až 14 dní pred nástupom je storno poplatok - 40% z celkovej ceny za ubytovanie
*) 13 až 8 dní pred nástupom je storno poplatok - 50% z celkovej ceny za ubytovanie
*) Od 7 dní do dátumu nástupu - 100% z celkovej ceny za ubytovanie

15

Pokyny sú Vnútorným poriadkom a Ďakujeme Vám za ich dodržiavanie.
Copyright © 2010-2021 JaF s.r.o. Všetky práva vyhradené.