Rybárska osada

Rybolov

3 – 5340 – 1 – 1 VN Liptovská Mara:

Vodná nádrž Liptovská Mara je vzdialená od Rybárskej osady 100m, prístup k vode je priamo z areálu, a poskytuje široké možnosti rybolovu. Patrí medzi najlepšie zarybnené a najvyhľadávanejšie vody zaradené v kaprovom režime na Slovensku. Je tu bohaté zastúpenie týchto rýb: kapor, zubáč, ostriež, šťuka, lieň, pleskáč, plotica, boleň, pstruh dúhový, pstruh jazerný, sumec a úhor. Loviť ryby je možné z brehu alebo z člna. Pri love z člna je možné používať aj benzínový motor. Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení.

Vodná plocha nádrže(2160 ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov Eurovia platia samostatné zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevziať pri registrácii na vrátnici štrkopieskov.

Zákaz rybolovu 100 m od klietkových chovov rýb. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie.V tomto úseku je rybolov povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky (č.parc.1104/5) od 1.7. do 14.3. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka. Celoročný zákaz rybolovu nad a pod hrádzovým telesom vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

Loviaci sú povinní dodržiavať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí, v ktorých katastrálnom území vykonávajú rybárske právo. Úplné znenie VZN je prístupné na webových stránkach príslušných obcí.
Na celej vodnej nádrži je zakázaný vjazd a státie motorovými vozidlami a karavanmi v zátopovom území, t.j. pod kótu 564,89 B.p.v., čo predstavuje max. prevádzkovú hladinu VN Liptovská Mara.

Člny s benzínovými motormi si je možné prenajať v Rybárskej osade spolu s ubytovaním !!! Je možný aj sprievod !!!

Lov rýb je povolený od 01. 06. do 15. 03. Lov prívlačou a lov na rybku je povolený od 15.06 do 31.1. Lov je povolený na 2 udice pri love na ťažko a na plávanú, pri love prívlačou a muškárení môžete používať len jednu udicu.

Množstvo úlovkov a ich evidencia:

  1. Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
  2. Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:
    1. dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov
    2. štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej
    3. alebo taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.
  3. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2c.) presiahne 7 kg loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu, bez ohľadu na jej hmotnosť.
  4. Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

Loviaci je povinný mať pri love:

- rybársky preukaz ( ak je členom SRZ )
- rybársky lístok
- povolenie na rybolov
- mierku na meranie dĺžky ulovenej ryby
- uvoľňovač háčikov a podberák

Po ukončení platnosti povolenia na rybolov je loviaci povinný odovzdať povolenie organizácii, ktorá ho vydala.

Druh ryby a lovná miera :

Druh ryby Lovná miera
Kapor rybničný 40cm
Šťuka severná 60cm
Zubáč veľkoústy 50cm
Sumec veľký 70cm
Lieň sliznatý 25cm
Boleň dravý 40cm
Jalec hlavatý 20cm
Pstruh dúhový 25cm
Pstruh potočný 25cm
Pstruh jazerný 45cm

Denný čas lovu rýb:

Mesiac: Povolený čas lovu:
január, február 07.00 - 17.00 hod.
marec, apríl 05.00 - 21.00 hod.
máj, jún, október 04.00 - 24.00 hod.
júl, august, september 00.00 - 24.00 hod.
november, december 07.00 - 20.00 hod.

Ceny hosťovacích povolení:

členovia SRZ:
K - denné deti od 6-14 rokov: 5€
K - denné: 20€
K - týždenné: 30€

nečlenovia a cudzinci:
K - denné deti: 10€
K - denné: 40€
K - týždenné: 150€

K povoleniu je potrebný rybársky lístok:

- týždenný: 1,50€
- mesačný: 3€
- 1-ročný: 7€
- 3-ročný: 17€

Všetky doklady potrebné k rybolovu na VN Liptovská Mara je možné zakúpiť priamo v Rybárskej osade - len pre ubytovaných!


P e t r o v   z d a r !Copyright © 2010-2022 JaF s.r.o. Všetky práva vyhradené.