Rybárska osada

General Terms and Conditions

Chaty – Rybárska osada
Liptovská Sielnica 276, 03223 Liptovská Sielnica

Obchodné meno : JaF, s.r.o, Sitnianska 11/6596, 97411 Banská Bystrica
IČO : 36643181
DIČ : 2022095273
IČ DPH : SK2022095273
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka číslo 11011/S

I. Zmluvné strany

 1. Dodávateľ : Chaty – Rybárska osada – prevádzka spoločnosti JaF, s.r.o.- poskytovateľ ubytovacích služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu. (ďalej aj len „rekreačné zariadenie“)
 2. Odberateľ: Objednávateľ služieb, ktorý s rekreačným zariadením písomnou formou (emailom) dohodne objednávku pobytu. (ďalej aj len „odberateľ“ alebo „objednávateľ“ alebo „hosť“)
 3. Tieto všeobecné podmienky ubytovania upravujú vzájomné zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom a sú pre obidve strany záväzné. Uhradením zálohy odberateľom nadobúdajú štatút zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.

II. Rezervácia služieb

 1. Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby
 2. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi rekreačné zariadenie výhradne písomnou formou(email)
 3. Objednávka musí obsahovať:

Na základe písomného potvrdenia objednávky hosťom (emailom) rekreačné zariadenie overí možnosť rezervácie a písomne (emailom) informuje hosťa, či je možné rezerváciu potvrdiť alebo zamietnuť. Potvrdením objednávky zo strany rekreačného zariadenia je zmluva týkajúca sa potvrdených služieb medzi rekreačným zariadením a odberateľom uzatvorená, avšak povinnosť rekreačného zariadenia poskytnúť služby nastane až zaplatením zálohy.

III. Ceny a platobné podmienky

 1. Rekreačné zariadenie poskytuje ceny na základe aktuálne platného cenníka ku dňu potvrdenia objednávky, resp. rezervácie.
 2. Rekreačné zariadenie si vyhradzuje právo na zmenu ceny poskytovaných služieb počas celého kalendárneho roka.
 3. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.
 4. Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola prípadne akciová cena zverejnená po potvrdení rezervácie.
 5. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať ani kumulovať.
 6. V deň príchodu je hosť povinný doplatiť všetky využité služby rekreačného zariadenia v hotovosti.
 7. Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.
 8. Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, musia byť vopred odsúhlasené vedúcim rekreačného zariadenia a obidvomi zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve alebo v inej písomnej zmluve.
 9. Rekreačné zariadenie má právo žiadať od odberateľa zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny objednaných služieb so splatnosťou najneskôr 7 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou až v momente , keď je uhradená zálohová platba na účet dodávateľa služieb.
 10. Rekreačné zariadenie dňom uhradenia zálohovej platby na účet vystavuje zálohovú faktúru.
 11. Najneskôr v deň nástupu do rekreačného zariadenia musia byť všetky objednané služby uhradené, ak nie sú všetky objednané služby uhradené, rekreačné zariadenie nie je povinné poskytnúť akékoľvek služby.
 12. Dňom pripísania zálohy na účet rekreačného zariadenia vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK97 1100 0000 0029 2090 0588, BIC: TATRSKBX je objednávka zo strany rekreačného zariadenia potvrdená a pre rekreačné zariadenie záväzná. Od doby prijatia objednávky objednávateľa, až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný.
 13. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po ukončení čerpania služby.
 14. V prípade, že objednávateľ dohodnutú zálohu riadne a včas neuhradí, rekreačné zariadenie je oprávnené rezerváciu zrušiť a objednané služby neposkytnúť.
 15. Zálohovú platbu možno zrealizovať len prevodom na účet.
 16. Platba debetnou alebo kreditnou kartou nie je možná.

IV. Storno podmienky

Rekreačné zariadenie je oprávnené požadovať od objednávateľa storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

V. Poskytované služby

VI. Zodpovednosť za škodu

 1. V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
 2. Odberateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku rekreačného zariadenia zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú odberateľ objednal.

VII. Iné sankcie a pokuty

VIII. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi a odberateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň odberateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených vyššie uvedeným zákonom., a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z právnych vzťahov medzi odberateľom a poskytovateľom. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Odberateľ ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv. Bližšie sú práva odberateľa vo vzťahu k ochrane údajov uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov prístupnom na stránke www.rybarskaosada.sk.
Copyright © 2010-2023 JaF s.r.o. Všetky práva vyhradené.