Rybárska osada

Privacy Notice

1) Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť JaF, s.r.o, so sídlom Sitnianska 11/6596, 97411 Banská Bystrica, IČO : 36643181, ako prevádzkovateľ rekreačného zariadenia Chaty –Rybárska osada rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi rezort alebo použije našu internetovú stránku. Spoločnosť zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)č.2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a robí všetko čo je potrebné, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

2) Zber, využívanie a spracovanie údajov

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl.6 ods.1 písm. c) GDPR a je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č.500/2004 Z.z. úplné znenie zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Každá fyzická osoba, ktorej sa údaje týkajú je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami. Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb Vám, v poštovom styku s Vami. Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

3) Bezpečnosť

Spoločnosť JaF, s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.
Osobné údaje môžu byť poskytované:

Spoločnosť JaF, s.r.o . zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom alebo udeleným súhlasom.

4) Evidencia a oznamovania pobytu cudzincov a vystavovania súvisiacich potvrdení, hlásení a oznámení

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl.6 ods.1 písm. c) GDPR a je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie.
Osobné údaje môžu byť poskytované:

Spoločnosť JaF, s.r.o . zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom alebo udeleným súhlasom.

5) Výber daní za ubytovanie

V súlade so Všeobecným záväzným nariadením č.1/2012 obce Liptovská Sielnica, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Rozsah spracúvaných údajov stanovuje §32. Spracúvanie je vykonávané v súlade so zákonom a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby (predovšetkým za účelom plnenia povinnosti VZN, evidencie ubytovaných vo forme knihy ubytovaných a preukázania správnosti výberu dane z ubytovania). Neposkytnutím osobných údajov nebude možné dotknutej osobe daň vypočítať a vybrať od nej predmetnú daň, čo bude mať za následok, že dotknutá osoba bude musieť osobne oznámiť obci povinnosť úhrady dane.
Osobné údaje môžu byť poskytované:

Údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov od výberu dane.

6) Zabezpečenie uplatňovania práv dotknutých osôb v súlade s GDPR a vedenia príslušnej evidencie

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl.6ods.1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplývajúcej z ustanovení GDPR. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, predovšetkým v rozsahu identifikačných údajov nevyhnutných na jej presnú identifikáciu v systémoch prevádzkovateľa a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení žiadosti, ak o vyjadrenie dotknutá osoba žiada. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné vybaviť žiadosť dotknutej osoby. Výpočet práv dotknutej osoby vyplývajúci z GDPR je uvedený v závere tejto informácie.
Osobné údaje môžu byť poskytované :

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od uplatnenia práva dotknutou osobou.

7) Vymáhanie vzniknutých škôd a pohľadávok, vybavovania reklamácií, uchovávania dokumentácie a záznamov a na základe ostatných oprávnených záujmov prevádzkovateľa

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl.6 ods.1písm.f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v schopnosti obhájiť právom chránené záujmy prevádzkovateľa.
Osobné údaje môžu byť poskytované :

Údaje sú uchovávané po dobu počas lehoty nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania vyplývajúcu predovšetkým z riešenia predmetnej situácie.

8) Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak :

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania osobných údajov došlo k porušeniu jej práv.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv dotknutej osoby, ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu : zmoray.frantisek@gmail.com

9) Rezervácia

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií a oboznámili ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti JaF, s.r.o., so sídlom Sitnianska11/6596, Banská Bystrica 97411, IČO: 36643181 ako prevádzkovateľa rekreačného zariadenia Chaty – Rybárska osada. Vždy budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom rezervácie ubytovania, po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu firma zabezpečí likvidáciu osobných údajov a zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zmoray.frantisek@gmail.com
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: JaF, s.r.o, prevádzkovateľ Chaty Rybárska osada
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovania osobných údajov: do skončenia pobytu

10) Práva poskytovateľa osobných údajov
Copyright © 2010-2023 JaF s.r.o. Všetky práva vyhradené.