Rybárska osada

Accommodation Rules:

Vážení hostia, dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1

Ubytovaní hostia si prevezmú kľúč od chaty/mobilného domčeku, ktorý pri odchode odovzdajú majiteľom nepoškodený. Nástup na ubytovanie v deň príchodu je od 15:00 hod. do 19:00 hod., uvoľnenie ubytovania, ako aj celého areálu je v deň odchodu od 8:00 hod. do 10:00 hod., pokiaľ nie je dohodnuté inak za poplatok. Objekt je chránený zabezpečovacím zariadením.

2

V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, rekreačné zariadenie má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.

3

Pobyt s domácim zvieraťom je povolený, len na základe s predchádzajúcim telefonickým alebo emailovým súhlasom majiteľa. V prípade psov, súhlas je možné udeliť iba pre malé a stredné rasy. Bojové plemená sú zakázané ! V prípade, že hosť vopred neuvedie informáciu, že má záujem ubytovať sa s domácim zvieraťom, môže ho majiteľ odmietnuť ubytovať, a uhradená záloha sa v tomto prípade nevracia. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samé v izbe. Hosť je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom alebo iným zvieraťom. Takéto ubytovanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

4

Ubytovaní hostia sú povinní svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať požiaru a zbytočne neplytvať elektrickou energiou a tuhým palivom po celú dobu ubytovania. Kúriť a prikladať do krbu môže len dospelá osoba!

5

Vo všetkých priestoroch chaty platí prísny zákaz fajčenia, používania sviečok a otvoreného ohňa!

6

Chaty sú vybavené čističkou odpadových vôd, a preto prosíme hostí, aby do WC nehádzali smeti, hygienické vlhčené utierky, jedno rázové plienky a pánske ochrany. Prosíme Vás aj o separáciu odpadu, a pri odchode o vynesenie smetí, vyčistenie krbu a grilu na terase.

7

Recepcia na požiadanie hosťa privolá Rýchlu zdravotnícku pomoc. Rekreačné zariadenie je oprávnené žiadať od hosťa požadovanú náhradu za výdavky súvisiace s ošetrením.

8

Hostia sa zaväzujú, že budú dodržiavať nočný kľud od 22:00 hod. do 6:00 hod., a nebudú rušiť návštevníkov okolitých chát hlasným správaním.

9

Majiteľ nezodpovedá za veci, vrátane hotovostí a cenností vnesené hosťom do chaty a za škodu, spôsobenú na odložených veciach.

10

V celom priestore chaty je zakázané premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

11

Posteľná bielizeň, uteráky a osušky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždňový pobyt.

12

Prípadné vzniknuté závady hláste ihneď majiteľovi (+421907889800).

13

Vzhľadom k použitému materiálu na podlahe v celom objekte, prosíme hostí, aby používali domácu obuv.

14

Za škody spôsobené na majetku a zariadení chaty v čase prenájmu zodpovedá hosť. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

15

V deň odchodu prosíme dať chatu do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad, zobrať si všetky svoje potraviny, vyprázdniť chladničku, vysypať smeti a vyčistiť krb aj gril). Za nadmerné znečistenie chaty si ubytovateľ vyhradzuje právo zaúčtovať poplatok podľa platného cenníka.

16

V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, rekreačné zariadenie je oprávnené zadržať všetky veci, ktoré hosť vniesol do ubytovacieho zariadenia.

17

Ubytovateľ si vyhradzuje právo v nutných prípadoch porušovania ubytovacieho poriadku vstúpiť do rekreačného objektu.

18

Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné ubytovanie v chate.

19

K chatám patria nestrážené parkoviská, detské ihrisko ako aj celý areál, tak prosíme našich hostí, aby udržiavali poriadok a nedevastovali trávnik. V prípade psíkov aj zbierali po nich exkrementy.

20

Rekreačné zariadenie je oprávnené pobyt hosťa ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie akýchkoľvek peňazí aj vtedy, ak:
- Hosť úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok rekreačného zariadenia, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou
- Obťažuje svojim správaním ostatných hostí
- Zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu
- Z dôvodu vyššej moci

21

V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne vedúcemu prevádzky. Sťažnosti sa riadia Reklamačným poriadkom rekreačného zariadenia.

22

Ak rekreačné zariadenie zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru rekreačného zariadenia, odcudzenie majetku rekreačného zariadenia, je rekreačné zariadenie oprávnené poúčtovať tieto pohľadávky vyplývajúce z uvedených skutočností po oznámení hosťovi vystavením a zaslaním faktúry na adresu hosťa.

23

Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom rekreačného zariadenia.

24

V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako zákaz fajčenia v celom objekte, spustenie dymovej clony pri akciách, používanie otvoreného ohňa vo vnútorných priestoroch rekreačného zariadenia, môže byť zo strany rekreačného zariadenia príslušnej osobe vyúčtovaný poplatok až do výšky 2000,-eur.

Pokyny sú Vnútorným poriadkom a Ďakujeme za ich dodržiavanie.

Copyright © 2010-2023 JaF s.r.o. Všetky práva vyhradené.